Góp ý về bài viết của Tiến Sỹ Nguyễn Tiến Hưng “Tổng Thống Thiệu ra lệnh khai hỏa ở Hoàng Sa”, đăng trên BBC tiếng Việt ngày 7 tháng 3 năm 2017 – Thềm Sơn Hà

on
Góp ý về bài viết của Tiến Sỹ Nguyễn Tiến Hưng “Tổng Thống Thiệu ra lệnh khai hỏa ở Hoàng Sa”, đăng trên BBC tiếng Việt ngày 7 tháng 3 năm 2017 (http://www.bbc.com/vietnamese/forum-39194766).
Thềm Sơn Hà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s