Ngày Quân Lực 19-6 Do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, Tiểu Bang Victoria Tổ Chức Tại Kevin Wheelahan Gardens – Sunshine – Victoria – Australia ngày 19-6-2021

on

Hình ảnh của Nguyen Anne.

Cảm ơn Mr. VVC chuyển .

Nguồn: Ngày Quân Lực 19-6 Do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, Tiểu Bang Victoria Tổ Chức Tại Kevin Wheelahan Gardens – Sunshine – Victoria – Australia ngày 19-6-2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s