Ốc sên Tây.. ốc sên ta ? – Trần Minh Quân

                                            Trần Minh Quân     Bà bạn bên Tây khoe Trần Minh Quân là mới đi chơi vùng Provence được đãi món “Les escargots de Bourgogne en coquilles” mà Bà khen là .. … Continue reading Ốc sên Tây.. ốc sên ta ? – Trần Minh Quân