BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH (1973-1974) – Vũ đình Hiếu

Vũ-đình-Hiếu

Tiểu Đoàn 33 Biệt Động Quân – THIÊN LÔI – dòng sông cũ

Vào tháng chín năm 1973, bộ Tổng-Tham-Mưu QLVNCH đưa ra một bản đánh gía về cơ cấu tổ-chức và việc xử dụng các đơn-vị Biệt-Động-Quân.  Bản đánh gía này đã được Đại-tướng Cao-văn-Viên Tổng-tham-mưu trưởng đệ trình lên cho Tổng-thống Thiệu và được chấp thuận. Chương trình tái tổ chức binh chủng BĐQ được thực hiện bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 1973.

Tại sao QLVNCH lập ra ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân ? – CHIẾN HỮU VNCH

Mục-đích chính-yếu của chương trình là việc tái lập một số đơn-vị trừ-bị chiến-thuật nhỏ đặt dưới quyền điều động của bộ TTM và những đơn-vị trừ-bị nhỏ cho ba Quân-khu 1, 2 và 3. Chương-trình này nhằm đáp ứng sự-kiện thay thế hai sư-đoàn tổng trừ-bị Dù, Thủy-Quân-Lục Chiến mà có lẽ sẽ phải túc trực thường xuyên tại Quân-khu 1. Vấn đề tái tổ chức các đơn-vị Biệt-Động-Quân sẽ đem lại khả-năng đa-hiệu, di-động tính cho QLVNCH.  Các sĩ-quan cao cấp tham gia trong việc soạn thảo kế-hoạch đã nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề loại bỏ sự phòng thủ các tiền-đồn biên phòng dọc theo biên giới và vùng cao nguyên. Các vị sĩ-quan này rất tin tưởng vào các đơn-vị BĐQ có thể trở lại hoạt động tại vùng biên giới hoặc những nơi chiến trường sôi động.  Vấn đề là có được một số tiểu-đoàn BĐQ làm trừ bị cho các nhiệm vụ khác.

Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân tại Khe Sanh – dòng sông cũ
BDQ tai Khe Sanh

Ngoài ra tình hình chiến trường dọc theo biên giới Cambodia thuộc lãnh thổ Quân khu 4 đã tạm yên.   Các đơn vị Biệt-Động-Quân của Biệt khu 44 hoạt động xung quanh khu vực núi Dài, núi Thất Sơn đã loại khỏi vòng chiến các đơn vị chủ lực của địch và ngăn chặn việc xâm nhập của Cộng quân vào lãnh thổ miền Nam Việt-Nam một cách hữu hiệu.  Do đó bộ TTM đã quyết định giải tán Biệt khu 44 cùng 9 tiểu đoàn BĐQ Biên-Phòng.  Các quân nhân BĐQ sẽ được thuyên chuyển, bổ xung cho các tiểu đoàn Biệt-Động-Quân thuộc Quân khu 1 và 2.
        Đến ngày 01 tháng giêng năm 1974, 54 tiểu đoàn BĐQ đã được phối trí thành 45 và mỗi tiểu đoàn sẽ trực thuộc vào một trong số 15 Liên-Đoàn Biệt-Động-Quân.  Điều này thống nhất sự tổ chức của binh chủng thay vì phân chia thành ba loại BĐQ, cấp Liên-đoàn, tiểu-đoàn biên-phòng và tiểu đoàn độc lập.  Mỗi quân khu sẽ giữ một Liên đoàn BĐQ làm trừ bị, dùng để tiếp viện hoặc hành quân trong khu vực nặng áp lực của địch.  Bộ chỉ-huy BĐQ / QK có nhiệm vụ theo dõi việc huấn luyện và trông nom các đơn vi BĐQ hoạt động trong vùng trách nhiệm.  Vị chỉ huy BĐQ / QK cố vấn cho viên tư lệnh quân khu về việc xử dụng các đơn vị Biệt-Động-Quân.

Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – dòng sông cũ


        Đầu năm 1974, binh chủng Biệt-động-quân gồm 45 tiểu-đoàn chia ra làm 15 liên-đoàn, được phối-trí như sau.

 • Liên-đoàn 11/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 68, 69, 70.
 • Liên-đoàn 12/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 21, 37, 39.  (Liên-đoàn 1 cũ)
 • Liên-đoàn 14/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 77, 78, 79.
 • Liên-đoàn 15/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 60, 61, 9
 • Liên-đoàn 21/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 72, 89, 96.
 • Liên-đoàn 22/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 62, 88, 95.
 • Liên-đoàn 23/BĐQ. Cáctiểu-đoàn: 11, 22, 23.  (Liên-đoàn 2 cũ)
 • Liên-đoàn 24/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 63, 81, 82.
 • Liên-đoàn 25/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 67, 76, 90.
 • Liên-đoàn 31/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 31, 36, 52.  (Liên-đoàn 3 cũ)
 • Liên-đoàn 32/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 30, 33, 38.   (Liên-đoàn 5 cũ)
 • Liên-đoàn 33/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 64, 83, 92.
 • Liên-đoàn 4/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 42, 43, 44.
 • Liên-đoàn 6/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 34, 35, 51.
 • Liên-đoàn 7/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 32, 58 (41) và 85.
CAC CHIEN SI TIEU DOAN 44 BĐQ BEN BO SONG SAU MOT CUOC HANH QUAN NAM 1967

        Đến cuối năm 1974, Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho Bộ chỉ huy Biệt-Động-Quân thành lập thêm hai liên đoàn 8 và 9.
        Dallas – Texas,  29 tháng giêng 1995
        Vũ-đình-Hiếu

Theo sách
        – Cecil B. Smyth, Jr., Army of the Republic of Vietnam Rangers.
        – Col. William E. Le Gro, Vietnam from cease-fire to capitulation, U.S. Army center of Military History, Washington, D.C. trang 72.

Nguồn: bietdongquan.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s