Ngao, hến Tây-Mỹ .. Clam ? – Trần Minh Quân

                                                        Trần Minh Quân    Sau các bài ‘Ngao, Hến’ cùng các món ăn Huế, Gò công..Bà bạn bên trời Âu có những câu hỏi về con palourde (Pháp có … Continue reading Ngao, hến Tây-Mỹ .. Clam ? – Trần Minh Quân